INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT POSTURI VACANTE 24.06.2022

24.06.2022

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ,,Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9,  sector 1, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu respectarea condițiilor generale și specifice în vigoare:  

– 2 posturi asistent medical generalist debutant (PL) – Secția I Sediul Central

– 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția II Sediul Central

– 1 post infirmieră debutant (G) – Secția II Sediul Central

– 2 posturi infirmieră debutant (G) – Secția III Sediul Central

– 1 post infirmieră debutant (G) – Secția IV Sediul Central

– 2 posturi asistent medical laborator debutant (PL) – Laborator Analize Medicale Sediul Central

– 1 post de referent de specialitate debutant, inginer de sistem (S) – Serviciul de Statistică și Informatică Medicală Sediul Central

– 1 post statistician medical debutant (M) – Serviciul de Statistică și Informatică Medicală Sediul Central

– 2 posturi asistent medical generalist debutant (PL) –  Ambulatoriul integrat – Cabinet de cardiologie

– 2 posturi asistent medical generalist debutant (PL) – Secția I Sediul Otopeni

– 1 post infirmieră debutant (G) – Secția I Sediul Otopeni

– 3 posturi asistent medical generalist debutant (PL) –  Secția II Sediul Otopeni

– 2 posturi infirmieră debutant (G) –  Secția II Sediul Otopeni

– 1 post asistent medical generalist debutant (PL) –  Secția III Sediul Otopeni

– 2 posturi infirmiera debutant (G) – Secția III Sediul Otopeni

– 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Sectia IV Sediul Otopeni

– 1 post infirmieră debutant –  Sectia IV Sediul Otopeni

– 1 post asitent medical laborator debutant (PL) –  Laborator Analize Medicale Sediul Otopeni

– 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie debutant (PL) – Laborator Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie  Sediul Otopeni

– 1 post registrator medical debutant (M) – Compartiment Statistică și Informatică Medicală punct de lucru Sediul Otopeni

– 1 post statistician medical debutant (M) – Compartiment Statistică și Informatică Medicală punct de lucru Sediul Otopeni

–  1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Ambulatoriul de specialitate, Cabinet geriatrie și gerontologie

–  1 post kinetoterapeut principal (S) – Ambulatoriul de specialitate, Laborator Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie (baza de tratament)

– 1 post asistent medical radiologie – imagistica medicala debutant (PL) –  Ambulatoriul de specialitate, Compartiment radiologie si imagistică medicală, ca punct de lucru al laboratorului Institutului

– 1 post asistent medical laborator  debutant (PL) –  Ambulatoriul de specialitate, Laborator Analize Medicale

– 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Ambulatoriul de specialitate, Compartiment explorări funcționale

– 1 post referent de specialitate debutant (S) – Birou Administrativ Sediul Otopeni

– 1 post inginer debutant (S) – Serviciul Tehnic

– 1 post referent de specialitate debutant (S) – Serviciul Tehnic

– 1 post muncitor calificat IV telefonist (G )– Centrale telefonice Sediul Central

– 1 post muncitor calificat IV bucătar (G) – Bloc Alimentar Sediul Central

– 1 post muncitor calificat IV bucătar (G) – Bloc Alimentar Sediul Otopeni

– 1 post muncitor calificat II bucătar (G) – Bloc Alimentar Sediul Otopeni

– 4 posturi muncitor calificat IV ospătar (G) – Bloc Alimentar Sediul Otopeni

– 2 posturi muncitor calificat IV lăcătuș mecanic (G) – Activitate întreținere și reparații Sediul Central

– 1 post muncitor calificat IV fochist (G) – Centrală termică Sediul Central

– 1 post muncitor calificat IV instalator (G) – Activitate întreținere și reparații Sediul Central

– 1 post muncitor calificat IV zugrav (G) – Activitate întretinere și reparații Sediul Otopeni

– 2 posturi muncitor calificat IV lăcătuș mecanic  (G) – Activitate întreținere și reparații Sediul Otopeni

– 1 post muncitor calificat IV fochist (G) – Centrală termică Sediul Otopeni

Condițiile generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pe care trebuie să le îndeplinească candidații sunt următoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de ocupare a posturilor  stabilite cu respectarea Ordinului nr. 1470/2011,  cu modificările și completările ulterioare sunt  următoarele:

 • asistent medical debutant generalist/ laborator/ balneofiziokinetoterapie/radiologie (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997,  adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, certificat /aviz libera practică, nu necesită vechime în specialitate;

 • infirmieră debutant (G)

şcoală generală, nu necesită vechime în specialitate

 • referent de specialitate debutant (S)

diplomă de licență,  nu necesită vechime în specialitate

 • referent de specialitate debutant , inginer de sistem (S)

diplomă de licență- inginer de sistem, nu necesită vechime în specialitate

–    inginer debutant (S)  

diplomă de licență- inginer, nu necesită vechime în specialitate

 • kinetoterapeut principal (S)

diploma de licență în specialitate, examen de grad principal, vechime minim 5 ani în specialitate în sectorul sanitar, certificat /aviz libera practică eliberat de Colegiul Fizioterapeuților

 • registator medical/ statistician medical debutant

diplomă de bacalaureat, cunoștințe de operare calculator –  Windows, Microsoft Office, nu necesită vechime în specialitate

–  muncitor calificat II bucătar

minim studii  generale, calificare în specialitatea postului, vechime în meserie minim 6 ani;

–  muncitor calificat IV telefonist, bucătar, ospătar, lăcătuș mecanic, fochist, instalator, zugrav

minim studii  generale, calificare în specialitatea postului, nu necesită vechime în specialitate

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial și afisarea pe site-ul Institutului, în perioada 27.06.2022-08.07.2022, de luni până vineri între orele 8.00-14.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și trebuie să conțină următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz si  copia actului de stare civilă, dacă este cazul;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului după caz adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, certificat /aviz libera practică;

d)carnetul de muncă în copie si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, sau extras din aplicaţia REVISAL – „raport per salariat” , semnat şi ştampilat de angajator;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 1. f) adeverinţă de integritate comportamentala eliberata conform art.23 din Legea 118/2019 de Serviciul cazier judiciar, statistica si evidente operative
 2. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul în care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penale au obligația de a prezenta cazierul judiciar în original  pâna la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs de la lit. a,b,c,d, vor fi prezentate în original pentru conformitate.

Nu se admite completarea dosarului de concurs dupa depunerea acestuia, cu excepţia depunerii ulterioare a cazierului judiciar, în original, care poate fi  prezentat pana la data sustinerii primei probe a concursului.

       Dosarele de concurs depuse de candidati se arhivează la nivelul unitatii dupa finalizare concursului. Nu se elibereaza ulterior nici un document existent in dosarul de concurs.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data de 26.07.2022, ora 9.00 și interviul în data 29.07.2022, ora 9.00,  în  Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 24.06.2022

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

27.06.2022-08.07.2022

Luni-Vineri  8.00 -14.00

Afișare rezultate selecție dosare 11.07.2022  , ora 11.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare

11.07.2022, orele 11.00-15.00

12.07.2022, orele 8.00-11.00

Afișare rezultate contestații selecție dosare 13.07.2022 , ora 10.00

Proba scrisă

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

26.07.2022, ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisa 26.07.2022,  ora 15.00
Depunere contestații proba scrisa 27.07.2022 , ora 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 28.07.2022, ora 12.00

Interviul

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

29.07.2022, ora 09.00
Afișare rezultate interviu 29.07.2022, ora 15.00
Depunere contestații interviu 01.08.2022 , orele 8.00-15.00

Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale

(media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu)

02.08.2022, ora 12.00